วิทย์20ข้อเคลื่อนที่ ,แนวข้อสอบเรื่องเซลล์ปลายภาค อย่าพลาด

เว็บบอร์ดสำหรับผู้ปกครองห้องม.3/15

วิทย์20ข้อเคลื่อนที่ ,แนวข้อสอบเรื่องเซลล์ปลายภาค อย่าพลาด

โพสต์โดย madodee » เสาร์ 05 ก.พ. 2011 10:18 pm

ข้อที่ 1 :
ปริมาณใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปริมาณเวกเตอ
1. อัตราเร็ว

2. ความเร่ง

3. ความเร็ว

4. การกระจัด

ข้อที่ 2 :
รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็วค่าหนึ่งได้ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที เขาขับรถด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าไร
1. 5 เมตร / วินาที

2. 10 เมตร / วินาที

3. 15 เมตร / วินาที

4. 20 เมตร / วินาที

ข้อที่ 3 :
ข้อใดเป็นความหมายของแรง
1. สิ่งที่ทำให้วัตถุมีความเร่ง

2. การเปลี่ยนแปลงความเร็ว

3. การเปลี่ยนแปลงการกระจัด

4. สิ่งที่กระทำต่อวัตถุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่หรือลักษณะรูปร่าง

ข้อที่ 4 :
ข้อใดหมายถึงแรงเสียดทานจลน์
1. แรงที่มีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่

2. แรงที่มีทิศทางคู่ขนานกับการเคลื่อนที่

3. แรงต้านการเคลื่อนที่ขณะที่วัตถุหยุดนิ่ง

4. แรงต้านการเคลื่อนที่ขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่

ข้อที่ 5 :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ในวัตถุก้อนเดียวกัน
1. มีค่าแรงเสียดทานเท่ากัน

2. แรงเสียดทานสถิตมีค่ามากกว่า

3. แรงเสียดทานจลน์มีค่ามากกว่า

4. ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิว


ข้อที่ 6 :
ข้อใดต่อไปนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์
1. อัตราเร็ว

2. ปริมาตร

3. ความเร็ว

4. อุณหภูมิ

ข้อที่ 7 : ปล่อยแท่งเหล็กมวล 2 กิโลกรัม และดินสอมวล 0.2 กิโลกรัมพร้อมกันจากตึกสูง 20 เมตร ปรากฏว่าแท่งเหล็กและดินสอตกถึงพื้นพร้อมกัน เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
1. แรงลัพธ์ที่กระทำต่อแท่งเหล็กและดินสอเท่ากัน

2. แท่งเหล็กและดินสอเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากัน

3. แรงลัพธ์ที่กระทำต่อแท่งเหล็กและดินสอเป็นศูนย์

4. แท่งเหล็กและดินสอเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากับศูนย์

ข้อที่ 8 :
ข้อใดไม่ใช่แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาตามกฎข้อที่ 3 ของนิวตั
1. ต้องมีขนาดเท่ากัน

2. ต้องกระทำต่อวัตถุต่างกัน

3. ต้องกระทำต่อวัตถุเดียวกัน

4. แนวกระทำของแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน

ข้อที่ 9 :
ถ้าอยากทราบอัตราความเร็วลมควรใช้เครื่องมือชนิดใดวั
. แอลติมิเตอร์

2. อะนิโมมิเตอร์

3. ไฮโกรมิเตอร์

4. แอนิรอยด์บารอมิเตอร์

ข้อที่ 10 :
งานมีความหมายสอดคล้องกับข้อใด
1. เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ

2. เกิดจากแรงไปกระทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง

3. เกิดจากที่แรงไปกระทำกับวัตถุ

4. เป็นปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยเป็นจูล

ข้อที่ 11 :
งานในข้อใดมีค่าเป็นศูนย์
1. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ตั้งฉากกัน

2. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่มีทิศเดียวกัน

3. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ทำมุมกัน

4. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ตรงข้ามกัน

ข้อที่ 12 :
การกระทำในข้อใดไม่ถือว่าทำให้เกิดงาน
1. พายเรือทวนน้ำ

2. เข็นครกขึ้นภูเขา

3. ถือของขึ้นบันได

4. แบกของเดินไปในแนวราบ

ข้อที่ 13 :
ข้อใดกล่าวถึงพลังงานไม่ถูกต้อง
1. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่จะเกิดพลังงานจลน์

2. พลังงานไม่สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้

3. พลังงานคือความสามารถของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดงาน

4. พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุแปรผันตามระดับความสูงในแนวดิ่ง

ข้อที่ 14 :
เด็กชายแดงหิ้วกระเป๋าเดินขึ้นบันไดอย่างช้าๆ กับวิ่งขึ้นบันไดในระยะทางที่เท่ากัน งานที่เขาทำได้เป็นอย่างไร
1. ไม่เกิดงาน

2. วิ่งขึ้นได้งานมากกว่า

3. เดินขึ้นได้งานมากกว่า

4. ได้งานเท่ากัน


ข้อที่ 15 :
จงหาพลังงานจลน์ของรถคันหนึ่งที่มีมวล 1,000 กิโลกรัม ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 30 เมตร / วินาที
1. 2,500 จูล

2. 350,000 จูล

3. 450,000 จูล

4. 550,000 จูล


ข้อที่ 16 :
วัตถุมวล 5 กิโลกรัม ตกจากหลังคาสูง 12 เมตร จะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเท่าใด
1. 300 จูล

2. 600 จูล

3. 800 จูล

4. 1,200 จูล


ข้อที่ 17 :
เมื่อยืนอยู่ใกล้เตาไฟเราจะรู้สึกร้อน ลักษณะนี้เป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนแบบใด
1. การพาความร้อน

2. การนำความร้อน

3. การสะท้อนความร้อน

4. การแผ่รังสีความร้อน


ข้อที่ 18 :
เพราะอะไรการวางรถไฟจะต้องวางให้มีช่องว่างระหว่างรางแต่ละราง
1. เพื่อความสะดวกในการก่อสร้าง

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางราง

3. ช่วยลดเสียงเสียดสีเมื่อรถไฟวิ่ง

4. ป้องกันการขยายตัวหรือหดตัวของโลหะ


ข้อที่ 19 :
รถคันหนึ่งออกเดินทางเวลา 8:00 น. เมื่อเวลา 12:00 น. รถคันนี้เคลื่อนที่ไปได้ 160 กิโลเมตร อัตราเร็วของรถคันนี้เป็นเท่าใด
1. 40 กิโลเมตร / ชั่วโมง

2. 50 กิโลเมตร / ชั่วโมง

3. 60 กิโลเมตร / ชั่วโมง

4. 70 กิโลเมตร / ชั่วโมง


ข้อที่ 20 :
ชายคนหนึ่งมีการกระจัดไปทางเหนือ 10 เมตร แล้วย้อนมาทางทิศใต้ 4 เมตร การกระจัดลัพธ์มีค่าเท่าใด
1. การกระจัดลัพธ์ 6 เมตรทางทิศใต้

2. การกระจัดลัพธ์ 6 เมตรทางทิศเหนือ

3. การกระจัดลัพธ์ 14 เมตรทางทิศใต้

4. การกระจัดลัพธ์ 14 เมตรทางทิศเหนือเฉลย 1. 1 ,2.4 ,3.4, 4.4,5.1,6.3,7.2,8.1,9.2,10.2,11.1,12.4,13.2,14.2 15.3 ,16.2,17.1,18.4,19.1,20.2

แนวข้อสอบเรื่องเซลล์
1. เซลล์คืออะไร
ก. หน่วยที่เล็กที่สุดของสัตว์
ข. หน่วยที่เล็กที่สุดของมนุษย์
ค. หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
ง. เป็นส่วนประกอบหนึ่งของหัวใจ

2. นิวเคลียสมีหน้าที่อย่างไร
ก. ควบคุมการเข้าออกของสารผ่านเซลล์
ข. ควบคุมกระบวนการทำงานของเซลล์
ค. สร้างอาหารภายในเซลล์
ง. สังเคราะห์แสง

3. หน้าที่สำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์คืออะไร
ก. ป้องกันอันตรายจากสารแปลกปลอมที่จะเข้าสู่เซลล์
ข. ย่อยโปรตีน
ค. เป็นแหล่งสะสมพลังงาน
ง. คัดเลือกสารผ่านเซลล์

4. กอลจิคอมเพล็กซ์มีลักษณะอย่างไร
ก. เป็นชั้นเรียงกันประมาณ 5 - 15 ชั้น คล้ายจานเรียงซ้อนกัน
ข. เป็นชั้น เรียงกันคล้ายวงกลม
ค. ซ้อนกันเป็นชั้นๆ
ง. เป็นชั้นเดียว บางๆ

5. เราจะพบเม็ดแป้งได้ที่ใด
ก. เซลล์สัตว์
ข. เซลล์พืช
ค. ทั้งเซลล์สัตว์และเซลล์พืช
ง. ไม่พบในที่ใดเลย

6. เอนโดรพลาสมิกเรติคูลัมมีกี่ชนิด
ก. 1 ชนิด
ข. 2 ชนิด
ค. 3 ชนิด
ง. 4 ชนิด

7. ไรโบโซมมีหน้าที่อย่างไร
ก. สังเคราะห์แป้ง
ข. สังเคราะห์คาร์โบไฮเดรต
ค. สังเคราะห์ไขมัน
ง. สังเคราะห์โปรตีน

8. ไซโทพลาสซึมอยู่ระหว่างส่วนประกอบใด
ก. เยื่อหุ้มเซลล์ - เยื่อหุ้มนิวเคลียส
ข. เยื่อหุ้มเซลล์ - ผนังเซลล์
ค. เยื่อหุ้มเซลล์ - นิวคลีโอลัส
ง. ผนังเซลล์ - คลอโรพลาสต์

9. ไซโทสเกเลตอนทำหน้าที่คล้ายกับอะไร
ก. กล้ามเนื้อของเซลล์
ข. ระบบขับถ่ายของร่างกาย
ค. โครงกระดูกของเซลล์
ง. ระบบการสร้างอาหารของร่างกาย

10. ออร์แกแนลชนิดใดไม่พบในเซลล์สัตว์
ก. นิวเคลียส
ข. เซนทริโอล
ค. ไซโทรพลาสซึม
ง. เอ็นโดรพลาสมิก เรติคูลัม

11. หน้าที่สำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ คือข้อใด
ก. ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร
ข. ควบคุมปริมาณออกซิเจนที่เซลล์ต้องการ
ค. ควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์
ง. ควบคุมตำแหน่งของนิวเคลียสในเซลล์

12. เยื่อหุ้มเซลล์มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือข้อใด
ก. เซลลูโลสและซูเบอริน
ข. โปรตีนและเซลลูโลส
ค. ไขมันและเซลลูโลส
ง. โปรตีนและไขมัน

13. ส่วนประกอบที่ทุกเซลล์จะต้องมี คือข้อใด
ก. นิวเคลียส
ข. เยื่อหุ้มเซลล์
ค. คลอโรพลาสต์
ง. เซนตริโอล

14. ออร์แกเนลล์ที่ไม่ได้อยู่ในไซโตพลาสซึม คือออร์แกเนลล์ใด
ก. ไมโทคอนเดรีย
ข. เซนตริโอล
ค. โครมาติน
ง. ไรโบโซม

15. ส่วนประกอบภายในเซลล์ที่สำคัญต่อกระบวนการหายใจได้แก่ข้อใด
ก. กอลจิคอมเพลกส์
ข. นิวเคลียส
ค. ไมโทคอนเดรีย
ง. ร่างแหเอนโดพลาสซึม

16. เซนตริโอลมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมตรงกับข้อใด
ก. การสังเคราะห์โปรตีน
ข. การเคลื่อนไหวของซิเลียและแฟลกเจลลา
ค. การสร้างผนังเซลล์
ง. การหายใจ

17. ข้อใดกล่าวถึงไมโทคอนเดรียได้อย่างถูกต้อง
ก. ยังไม่ทราบหน้าที่
ข. เป็นศูนย์กลางการหายใจภายในเซลล์
ค. เป็นศุนย์กลางการสร้างเอนไซม์ภายในเซลล์
ง. เป็นโครงสร้างสำคัญในกระบวนการแบ่งเซลล์

18. ออร์แกเนลล์ที่ทำหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกคือออร์แกเนลล์ใด
ก. ไรโบโซม
ข. ไลโซโซม
ค. ไมโทคอนเดรีย
ง. ไมโครโซม

19. การสังเคราะห์เอนไซม์ในสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นที่ใด
ก. เซนโตรโซม
ข. โครโมโซม
ค. ไรโบโซม
ง. เซนตริโอล

20. เซลล์ที่มีไลโซโซมมากที่สุด คือข้อใด
ก. เซลล์ตับ
ข. เซลล์บริเวณหน่วยไต
ค. เซลล์เม็ดเลือดขาว
ง. เซลล์ของต่อมไร้ท่อ
เฉลย
1.หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
2. ข. ควบคุมกระบวนการทำงานของเซลล์
3. ง. คัดเลือกสารผ่านเซลล์
4. ค. ซ้อนกันเป็นชั้นๆ
5. ข. เซลล์พืช
6. ข. 2 ชนิด
7. ง. สังเคราะห์โปรตีน
8. ก. เยื่อหุ้มเซลล์ - เยื่อหุ้มนิวเคลียส
9. ค. โครงกระดูกของเซลล์
10. ง. เอ็นโดรพลาสมิก เรติคูลัม
11. ก. ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร
12. ข. โปรตีนและเซลลูโลส
13. ก. นิวเคลียส
14. ค. โครมาติน
15. ค. ไมโทคอนเดรีย
16. ข. การเคลื่อนไหวของซิเลียและแฟลกเจลลา
17. ข. เป็นศูนย์กลา
18. ข. ไลโซโซม
19. ค. ไรโบโซม
20. ก. เซลล์ตับ
แก้ไขล่าสุดโดย madodee เมื่อ อาทิตย์ 06 ก.พ. 2011 12:22 pm, แก้ไขแล้ว 5 ครั้ง.
madodee
 
โพสต์: 53
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 24 พ.ย. 2010 3:44 pm

Re: วิทย์20ข้อเคลื่อนที่ ปลายภาค อย่าพลาด

โพสต์โดย madodee » เสาร์ 05 ก.พ. 2011 10:22 pm

ลองหัดทำเฉลยตามมาหรือใครช่วยเฉลยได้ก็ดีนะ
76สิ่งใดเป็นเกณฑ์การจำแนกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
ก จำนวนเซลล์
ข ขนาดของเซลล์
ค รูปร่างของเซลล์
ง ส่วนประกอบของเซลล์
77สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ มีสิ่งใดที่เหมือนกัน
ก ขนาดของเซลล์
ข รูปร่างของเซลล์
ค ความแข็งของเซลล์
ง ส่วนประกอบพื้นฐานของเซลล์
78ส่วนประกอบของเซลล์ที่พบในเซลล์พืช แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์คืออะไร
ก นิวเคลียส
ข เยื่อหุ้มเซลล์
ค ไซโทพลาซึม
ง คลอโรพลาสต์
79ส่วนประกอบของเซลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืชคืออะไร
ก ผนังเซลล์
ข นิวเคลียส
ค เยื่อหุ้มเซลล์
ง ไซโทพลาซึม
ดูภาพแล้วตอบคำถามข้อ 5–8
80หมายเลข 1 ในภาพคืออะไร
ก ไรโบโซม ข นิวเคลียส
ค กอลจิบอดี ง ไมโทคอนเดรีย
81หมายเลข 2 ในภาพคืออะไร
ก ไรโบโซม
ข นิวเคลียส
ค กอลจิบอดี
ง ไมโทคอนเดรีย
82หมายเลข 3 ในภาพคืออะไร
ก ไรโบโซม
ข นิวคลีโอลัส
ค ไซโทพลาซึม
ง ไมโทคอนเดรีย

83 หมายเลข 4 ในภาพคืออะไร
ก ไรโบโซม
ข กอลจิบอดี
ค คลอโรพลาสต์
ง ไมโทคอนเดรีย
84ส่วนประกอบของเซลล์พืชส่วนใดที่ทำ หน้าที่คล้ายยาม
ก ผนังเซลล์
ข นิวเคลียส
ค เยื่อหุ้มเซลล์
ง ไซโทพลาซึม
85เซลล์ข้อใดที่ไม่มีนิวเคลียสเป็นส่วนประกอบ
ก เซลล์ประสาท
ข เซลล์กล้ามเนื้อ
ค เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม
ง เซลล์เม็ดเลือดแดง
86จากรูปอนุภาคใดที่แพร่เข้าสู่ลำต้นได้
ก น้ำ น้ำเกลือ
ข น้ำ น้ำตาลทราย
ค น้ำ น้ำตาลกลูโคส
ง น้ำ น้ำเกลือ น้ำตาลกลูโคส
87ขนรากดูดซึมแร่ธาตุเข้าสู่เซลล์โดยวิธีการใด
ก การไหล ข การแพร่
ค การลำเลียง ง การออสโมซิส
88อัตราการแพร่จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อใด
ก ชนิดของสาร
ข ชนิดของเยื่อกั้น
ค ขนาดอนุภาคของสาร
ง ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของสาร 2 บริเวณ
89การแพร่ของสารที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้แก่ข้อใด
ก การฉีดน้ำรดต้นไม้
ข การพ่นยากำจัดศัตรูพืช
ค การกระจายของน้ำเข้าสู่ราก
ง การกระจายของฝุ่นละอองในอากาศ
90เมื่อหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงในน้ำในบีกเกอร์จะเกิดการแพร่กระจายขึ้น นักเรียนคิดว่าถ้ามีการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น อัตราการแพร่จะเป็นอย่างไร
ก ช้าลง
ข เร็วขึ้น
ค เท่าเดิม
ง ไม่มีผลต่ออัตราการแพร่
ใช้ภาพต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6_791จากรูปต้องการทดลองเรื่องใด
ก การแพร่
ข การออสโมซิส
ค การดูดซึมของน้ำ
ง การกระจายอนุภาคของน้ำตาล
92ถุงกระดาษแก้วมีคุณสมบัติเหมือนกับสิ่งใด
ก ผนังเซลล์
ข เซลล์เมมเบรน
ค ไซโทพลาซึม
ง เม็ดคลอโรพลาสต์
ใช้ภาพต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 8–9
93ทิศทางของการออสโมซิสจากการจัดอุปกรณ์ดังรูปคือข้อใด
ก Y X ข X Y
ค Y X Y ง X Y

94 ทิศทางของการแพร่จากการจัดอุปกรณ์ ดังรูปคือข้อใด
ก Y X ข X Y
ค Y X Y ง X Y
95 รูปภาพ
จัดอุปกรณ์การทดลองดังรูป เมื่อเวลาผ่านไป 35 นาที พบว่า น้ำในบีกเกอร์มีสีฟ้า แต่ระดับน้ำไม่เพิ่มขึ้น ข้อใดผิด
ก อัตราการแพร่ของจุนสีมากกว่าน้ำ
ข อัตราการแพร่ของน้ำและจุนสีเท่ากัน
ค น้ำแพร่จากภายนอกเข้าสู่ภายในถุงเซลโลเฟน
ง อนุภาคของจุนสีแพร่ออกมาสู่ภายนอกถุงเซลโลเฟน
96กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงน้ำพบได้ในส่วนใดของพืช
ก เฉพาะราก
ข รากและลำต้น
ค ราก ลำต้น และกิ่ง
ง ราก ลำต้น กิ่ง และใบ
97ท่อลำเลียงน้ำในลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีลักษณะอย่างไร
ก เรียงกันอยู่เป็นวง
ข กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
ค อยู่เป็นกลุ่มตรงกลางลำต้น
ง อยู่เป็นหย่อม ๆ ระหว่างเซลล์
98โครงสร้างที่พืชใช้ในการลำเลียงน้ำและ แร่ธาตุขึ้นสู่ลำต้น กิ่ง และใบคืออะไร
ก ไซเลม ข โฟลเอ็ม
ค ระบบราก ง แคมเบียม
99การศึกษาท่อลำเลียงน้ำของพืชต้องใส่หมึกแดงลงไปในน้ำที่แช่ต้นพืชด้วย เพราะเหตุใด
ก ช่วยให้พืชลำเลียงน้ำได้ดีขึ้น
ข ช่วยให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงดีขึ้น
ค ช่วยให้เห็นเซลล์ที่เป็นท่อลำเลียงน้ำชัดเจน
ง ช่วยให้เห็นเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของลำต้นชัดเจน
100จากรูปเป็นลำต้นของพืชชนิดใด
ก อ้อย ข ปาล์ม
ค กล้วย ง มะม่วง
101อความเกี่ยวกับการคายน้ำข้อใด ไม่ ถูกต้อง
ก พืชคายน้ำได้เฉพาะที่ใบ
ข การคายน้ำของพืชเกิดขึ้นได้ตลอด
เวลา
ค การคายน้ำช่วยให้พืชลำเลียงแร่ธาตุ
ได้ดีขึ้น
ง การคายน้ำของพืชช่วยให้การลำเลียงน้ำดีขึ้น


102พืชชนิดใดไม่มี การคายน้ำ
ก บัว ข กล้วยไม้
ค สาหร่าย ง กระบองเพชร
103. ภาวะใดที่พืชคายน้ำได้ดี
ก มีแสงแดดจ้า
ข มีพายุพัดแรงมาก
ค อุณหภูมิของอากาศต่ำ
ง ความชื้นในอากาศมีมาก
104จากการทดลองนี้สรุปได้ว่าอย่างไร
ก แสงสว่างมีอิทธิพลต่อการคายน้ำ ของพืช
ข พืชคายน้ำออกทางใบมากกว่าส่วนอื่น ๆ
ค พืชจะคายน้ำได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความชื้นของอากาศ
ง แสงสว่าง ความชื้น และอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการคายน้ำของพืช
105. ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ของการคายน้ำของพืช
ก ช่วยให้การลำเลียงน้ำดีขึ้น
ข ช่วยให้ใบของพืชมีความชุ่มชื้น
ค ช่วยลดอุณหภูมิภายในลำต้นและที่ใบ
ง ช่วยให้การสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นตลอดเวลา
106. กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารของพืช เรียกว่าอะไร
ก ไซเลม ข โฟลเอ็ม
ค แคมเบียม ง คลอโรฟิลล์
107. การลำเลียงอาหารของพืชจะลำเลียงในรูปของสารใด
ก แป้ง ข เกลือแร่
ค น้ำตาลกลูโคส ง น้ำตาลและเกลือแร่
108. อัตราการลำเลียงอาหารของพืชเกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุด
ก ชนิดของพืช
ข ความชื้นในอากาศ
ค ชนิดของสารที่ถูกลำเลียง
ง ช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน
109. ทิศทางการลำเลียงอาหารของพืชส่วนใหญ่มีทิศทางอย่างไร
1 จากราก ลำต้น กิ่ง ใบ
2 จากใบ กิ่ง ลำต้น ราก
3 จากใบ กิ่ง ลำต้น กิ่ง ดอก
ก 1 และ 2 ข 2 และ 3
ค 1 และ 3 ง เฉพาะ 2
110. พืชลำเลียงอาหารไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง
ก สร้างพลังงาน
ข สร้างเซลล์ใหม่
ค สะสมไว้ในรูปของแป้ง
ง ถูกทุกข้อ
111. แร่ธาตุที่พืชต้องการมากที่สุดคือข้อใด
ก แคลเซียม แมกนีเซียม ไนโตรเจน
ข ไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม
ค โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน
ง แมกนีเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส

112. ถ้าลำต้นพืชเปราะและหักง่าย ใบด้านล่างมีสีเขียวเข้มผิดปกติ แสดงว่าขาดแร่ธาตุชนิดใด
ก แคลเซียม ข ไนโตรเจน
ค ฟอสฟอรัส ง โพแทสเซียม
113. ข้อใดไม่ใช่ ธาตุอาหารเสริมของพืชซึ่งพืชต้องการน้อยมาก แต่ขาดไม่ได้
ก เหล็ก ข สังกะสี
ค ทองแดง ง แมกนีเซียม
114. การที่น้ำและแร่ธาตุออกจากท่อลำเลียงไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืช เกิดจากความแตกต่างของสิ่งใด
ก อุณหภูมิของน้ำและแร่ธาตุ
ข ปริมาตรของน้ำและแร่ธาตุ
ค ความหนาแน่นของน้ำและแร่ธาตุ
ง ความเป็นกรด–เบสของน้ำและแร่ธาตุ
115. ต้นไม้ที่ขาดธาตุแคลเซียมจะมีอาการอย่างไร
ก ใบยอดม้วนเข้าหากัน
ข ใบมีสีเขียวเข้มผิดปกติ
ค ใบเหลืองระหว่างเส้นใบ
ง ปลายใบไหม้เกรียมไปถึงโคนใบ
116. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ถ้า B เป็นสารที่เข้าทางปากใบของพืช A และ B คืออะไร
ก น้ำ และแก๊สออกซิเจน
ข แก๊สออกซิเจน และน้ำ
ค แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ
ง น้ำ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
117. สาร G จากข้อ 1 คืออะไร
ก น้ำ ข แป้ง
ค แก๊สออกซิเจน ง น้ำตาลกลูโคส
118. ข้อใดไม่ใช่ ปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสง
ก น้ำ ข แสง
ค ออกซิเจน ง คาร์บอนไดออกไซด์
119. ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช สิ่งแรกที่ได้คืออะไร
ก น้ำ ข แป้ง
ค น้ำตาล ง แก๊สออกซิเจน
120. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง คือข้อใด
ก น้ำตาล แป้ง น้ำ
ข น้ำตาล แก๊สออกซิเจน น้ำ
ค แป้ง น้ำตาล คลอโรฟิลล์ น้ำ
ง น้ำตาล แก๊สออกซิเจน คลอโรฟิลล์
121. จากรูป ตัวแปรที่ควบคุมคืออะไร
1 ชนิดของต้นไม้
2 ปริมาณแสง
3 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
4 ระยะเวลาที่ให้ต้นไม้ถูกแสง
ก 3 ข 1 และ 2
ค 1, 2 และ 3 ง 1, 2 และ 4
122. จากข้อ 6 ผู้ทดลองใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในถุงเพื่ออะไร
ก ดูดน้ำ ข ดูดพลังงานแสง
ค ดูดแก๊สออกซิเจน
ง ดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
123. ตัวแปรตามคืออะไร
ก ปริมาณน้ำตาลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง
ข ปริมาณน้ำที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสง
ค ปริมาณแป้งที่พบในใบพืชจากการสังเคราะห์ด้วยแสง
ง ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง
124. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
ก ปริมาณแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นในพื้นดิน
ข ปริมาณอาหารที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ค จำนวนพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่าง ๆ
ง การหมุนเวียนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน

125. “ในบรรยากาศที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยหรือไม่มีเลยจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวข้างต้น
ก เห็นด้วย เพราะพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการหายใจ
ข เห็นด้วย เพราะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ค ไม่เห็นด้วย เพราะพืชต้องการแก๊ส ออกซิเจนช่วยในการเจริญเติบโตของพืช
ง ไม่เห็นด้วยเพราะการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชไม่
จำเป็น ต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
156. ข้อใดเป็นพฤติกรรมการตอบสนองของพืช ที่เกิดจากแสงสว่าง
ก การผลัดใบของพืชในเขตหนาว
ข การที่รากพืชชอนไชลงไปในพื้นดิน
ค การหุบหรือบานของดอกไม้บางชนิด
ง การงอกของเมล็ดในบริเวณที่มี
สิ่งแวดล้อมเหมาะสม
127. อะไร ไม่ใช่ สิ่งเร้าที่ทำให้รากของพืชเคลื่อนที่ลงไปในพื้นดิน
ก ความชื้นใต้พื้นดิน
ข อุณหภูมิของพื้นดิน
ค แรงโน้มถ่วงของโลก
ง แร่ธาตุที่อยู่ในพื้นดิน
128. พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของพืชที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งภายใน เซลล์ ใช้กระบวนการในข้อใด
ก กระบวนการแพร่
ข กระบวนการคายน้ำ
ค กระบวนการออสโมซิส
ง กระบวนการรักษาสมดุลของน้ำ
129. ข้อใดอธิบายพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการสัมผัสของกลุ่มเซลล์บริเวณโคนใบ ที่เรียกว่าพัลไวนัส (Pulvinus) ได้ถูกต้อง
ก เซลล์คายน้ำอย่างรวดเร็ว ทำให้ใบพืชหุบได้
ข เมื่อถูกสัมผัสหรือกระทบกระทั่งอย่างแรงผนังเซลล์จะหดตัวทำให้ใบพืชหุบได้
ค ใบพืชปล่อยเอนไซม์บางชนิดออกมาทำให้เซลล์บริเวณนั้นหดตัว ใบพืชจึงหุบได้
ง เกิดการสูญเสียน้ำให้แก่ช่องว่างระหว่างเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ทำให้ใบหุบทันที
130. พฤติกรรมการตอบสนองของพืชที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกมีความสัมพันธ์กับกระบวนการในข้อใดมากที่สุด
ก การหายใจ
ข การคายน้ำ
ค การสังเคราะห์ด้วยแสง
ง การลำเลียงน้ำและอาหาร
131. ข้อใดมีผลต่อการงอกของเมล็ดน้อยที่สุด
ก น้ำ ข อากาศ
ค อุณหภูมิ ง แสงสว่าง
132. ขณะที่เมล็ดงอกจะได้อาหารจากหมายเลขใด
ก 1 ข 2
ค 3 ง 4
133. ขณะที่เมล็ดยังไม่งอก ส่วนใดของพืชที่ช่วย ให้เมล็ดมีความชุ่มชื้น
ก รูไมโครไพล์ ข รากแรกเกิด
ค เอนโดสเปิร์ม ง เปลือกหุ้มเมล็ด
134. ในขณะที่เมล็ดกำลังงอก ส่วนที่โผล่พ้น เมล็ดออกมาก่อนคืออะไร
ก ใบเลี้ยง
ข รากแรกเกิด
ค ยอดแรกเกิด
ง ลำต้นแรกเกิด
135. ส่วนใดของพืชที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ก ใบ ข ดอก
ค ราก ง ลำต้น
136. พืชในข้อใดมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ก ขิง ข อ้อย
ค มะละกอ ง มันสำปะหลัง
137. ข้อต่อไปนี้เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย เพศ ยกเว้น ข้อใด
ก การปักชำ
ข การต่อกิ่ง
ค การแตกหน่อ
ง การเพาะเมล็ด
138. ปัจจัยที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ด
พืช คือข้อใด
ก น้ำ ข อุณหภูมิ
ค แสงสว่าง ง แก๊สออกซิเจน

139. ข้อใดคือประโยชน์ของน้ำต่อการงอกของ เมล็ด
ก ทำให้เอ็มบริโออ่อนตัว
ข ทำให้รูไมโครไพล์ใหญ่ขึ้น
ค ทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัว
ง ทำให้รอยแผลเป็นขยายขนาดใหญ่ขึ้น
140. การขยายพันธุ์พืชที่มีโอกาสทำให้พืชกลายพันธุ์ได้มากที่สุด คือข้อใด
ก การตอน
ข การทาบกิ่ง
ค การปลูกด้วยเมล็ด
ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
141. ข้อใดคือพืชที่มีการขยายพันธุ์โดยใช้ราก
ก กล้วย กล้วยไม้
ข มันเทศ กระชาย
ค มันฝรั่ง พุทธรักษา
ง โคมญี่ปุ่น กุหลาบหิน
142. การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีใดทำให้ได้พืชที่มีลักษณะดีและได้จำนวนมากในระยะ เวลาสั้น ๆ
ก การตอน ข การทาบกิ่ง
ค การเพาะเมล็ด
ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
143. ส่วนใดของพืชที่สามารถนำมาใช้เพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อได้ดีที่สุด
ก ราก
ข ดอก
ค ลำต้น
ง ตาอ่อน
144. พืชลำเลียงอาหารที่รากดูดจากพื้นดินไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชด้วยกระบวนการใน ข้อใด
ก การแพร่
ข การออสโมซิส
ค การสั่นของอนุภาค
ง การรักษาสมดุลของน้ำ
145. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ต้องการสิ่งใดจากรากของพืชมากที่สุด
ก น้ำ ข แป้ง
ค น้ำตาล ง แร่ธาตุ
146. ส่วนใดของพืชที่นิยมนำมาใช้ในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ก ใบแก่ ๆ ข กิ่งแก่ ๆ
ค รากอ่อน ง ปลายยอดอ่อน
147. เอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมมีประโยชน์ในเรื่องใด
ก เร่งปฏิกิริยา
ข ยับยั้งปฏิกิริยา
ค แยกผลิตผลต่าง ๆ
ง ละลายสารชนิดอื่น
148. การตัดแต่งจีน (Gene) สำหรับพืชบางชนิด เพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชนั้น ฝ่ายที่
ต่อต้านการดำเนินงานลักษณะดังกล่าวนี้ มีข้อห่วงใยในเรื่องใดมากที่สุด
ก การกลายพันธุ์ของพืช
ข วัฏจักรการเจริญเติบโต
ค ผลข้างเคียงต่อผู้บริโภค
ง การขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิต
149. ข้อใดคือจุดเด่นที่สำคัญของการใช้พืชที่ได้ จากการตัดแต่งจีนในการเพาะปลูก
ก ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง
ข เพิ่มผลผลิตต่อไร่มากกว่าพันธุ์ดั้งเดิม
ค ราคาต่อหน่วยถูกกว่าการใช้พันธุ์ดั้งเดิม
ง ได้พืชพันธุ์ใหม่ที่ทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศ
150. ข้อห่วงใยของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์คืออะไร
ก ปัญหาการกลายพันธุ์ของสัตว์
ข ปัญหาด้านจริยธรรมในการทดลอง
ค ปัญหาด้านการเพิ่มผลผลิตของสัตว์แต่ละประเภท
ง ปัญหาด้านพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง
madodee
 
โพสต์: 53
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 24 พ.ย. 2010 3:44 pm


ย้อนกลับไปยัง ห้อง 15

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron