แนวข้อสอบสังคม

เว็บบอร์ดสำหรับผู้ปกครองห้องม.3/7

แนวข้อสอบสังคม

โพสต์โดย tchanun » อังคาร 07 ก.ย. 2010 11:56 pm

เอามาจากห้อง4ครับ
มาดูแนวข้อสอบสังคมศึกษา ม.1 กัน

ตัวอย่างข้อสอบสังคม ม.1 เทอมปลาย ลองๆ ทำๆ กันดูนะเพื่อนๆ
1.ศีลข้อใดที่เน้นเรื่องสติมากที่สุด
1. ? ข้อ 1 , 2
2. ? ข้อ 3
3. ? ข้อ 4
4. ? ข้อ 5
2.ข้อใดไม่ใช่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
1. ? วันวิสาขบูชา
2. ? วันมาฆบูชา
3. ? วันลอยกระทง
4. ? วันเข้าพรรษา
3.ศาสนพิธีมีความสำคัญต่อชาวพุทธอย่างไร
1. ? เป็นที่พึ่งทางใจ
2. ? เป็นเครื่องเหนี่ยวนำใจ
3. ? เป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์
4. ? ถูกทุกข้อ
4. พระพุทธเจ้าก่อนออกบรรพชาอยู่ในวรรณะใด
1. ? วรรณะกษัตริย์
2. ? วรรณะพราหมณ์
3. ? วรรณะแพทย์
4. ? วรรณะศูทร
5. ชายที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์สามารถบวชได้ในข้อใด
1. ? บวชชีพราหมณ์
2. ? บวชพระ
3. ? บวชเณร
4. ? บวชชี
6.อบายมุข มีความหมายตรงกับข้อใด
1. ? ทางแห่งการทำความดี
2. ? ทางแห่งความฉิบหาย
3. ? ทางของการแสวงบุญ
4. ? ทางแห่งความเจริญ
7.ในรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นบุคคลใด
1. ? รัฐบาล
2. ? ข้าราชการ
3. ? พระมหากษัตริย์
4. ? ปวงชนชาวไทย
8. กฏหมายกำหนดให้ประชาชนอายุเท่าใดที่ต้องมีหน้าที่ไปเลือกตั้ง
1. ? 15 ปีบริบูรณ์
2. ? 18 ปีบริบูรณ์
3. ? 20 ปีบริบูรณ์
4. ? 21 ปีบริบูรณ์
9. อำนาจบริหารตรงกับข้อใด
1. ? ศาลสถิตยุติธรรม
2. ? รัฐสภา
3. ? คณะรัฐมนตรี
4. ? ศาลปกครอง
10. การถมพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกิดผลอย่างไรต่อสภาพภูมิประเทศ
1. ? ดินที่ถมไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้
2. ? เกิดตะกอนทับถมบริเวณชายหาดเพิ่มขึ้น
3. ? กระแสน้ำที่พัดเข้าหาฝั่งมีทิศทางต่างไปจากเดิม
4. ? แนวปะการังที่ห่างฝั่งไม่ถึง 2 กิโลเมตร จะถูกทำลาย
11. ภาวะเรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นด้วยเหตุใด
1. ? รังสีอัลตราไวโอเลต ส่องมาถึงโลกไม่ได้
2. ? ความร้อนแผ่เข้าสู่ผิวโลกได้มากกว่าปกติ
3. ? พื้นผิวโลกสามารถดูดซับความร้อนได้น้อยลง
4. ? ความร้อนที่ผิวโลกสะท้อนกลับสู่บรรยากาศได้ไม่หมด
12. ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยมีลักษณะอย่างไร
1. ? เขตอบอุ่นชื้น
2. ? เขตร้อนชื้น
3. ? เขตมรสุมชื้น
4. ? เขตร้อนแห้งแล้ง
13. การหาทิศทางโดยอาศัยธรรมชาติ สังเกตได้จากอะไร
1. ? สังเกตจากดวงจันทร์ โดยข้างขึ้นของดวงจันทร์จะหันหน้าด้านที่เว้าแหว่งไปทางเหนือ
2. ? สังเกตจากดวงจันทร์ โดยข้างขึ้นของดวงจันทร์จะหันหน้าด้านที่เว้าแหว่งไปทางตะวันออก
3. ? สังเกตจากการขึ้นของดาวเหนือในตอนกลางคืน ซึ่งจะปรากฏอยู่ทางทิศใต้ตลอดเวลา
4. ? สังเกตจากการขึ้นของดาวเหนือในตอนกลางคืน ซึ่งจะปรากฏอยู่ทางทิศตะวันออกตลอดเวลา
14. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ภาคเหนือของประเทศไทยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุด
1. ? มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี
2. ? มีดินเป็นดินเหนียวอุ้มน้ำ
3. ? มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน
4. ? มีแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก
15.ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ประเทศไทยมีอากาศเย็น เพราะได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งใด
1. ? ลมพายุดีเปรสชั่น
2. ? ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ? ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
4. ? ลมพายุไต้ฝุ่น
16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ? ประเทศไทยอยู่ติดกับประเทศต่าง ๆ 4 ประเทศ
2. ? ภูเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย
3. ? แม่น้ำทุกสายในประเทศไทยไหลลงสู่อ่าวไทย
4. ? พื้นที่ของประเทศไทย สูงตอนบน ลาดต่ำทางตอนล่าง
17. การสูบน้ำบาดานขึ้นมาใช้เป็นจำนวนมากจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติข้อใด
1. ? แผ่นดินทรุดตัวลง
2. ? แร่ธาตุในดินสูญสลายไป
3. ? ความชุ่มชื้นในดินลดลงต่ำ
4. ? ดินสึกกร่อนพังทลายได้ง่าย
18. พระเจ้าตากสินทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยา ด้วยเหตุผลใด
1. ? ทำเลที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาไม่ดี
2. ? กรุงธนบุรีมีป้อมปราการแข็งแรงกว่า
3. ? กรุงธนบุรีติดต่อกับกรุงเทพฯ ได้ง่าย
4. ? ผลของสงครามทำให้กรุงศรีอยุธยาเสียหายมาก
19. ปัญหาดินเค็มเกิดจากชั้นใต้ดินมีชั้นของเกลือหรือแร่เกลือหินเป็นจำนวนมาก พบมากในภาคใดของประเทศ
1. ? ภาคกลาง
2. ? ภาคเหนือ
3. ? ภาคใต้
4. ? ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20. ปัจจัยใดที่ทำให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้
1. ? การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. ? สภาพสังคมเปลี่ยนแปลง
3. ? การค้นพบหลักฐานใหม่
4. ? การยอมรับวัฒนธรรมและความเชื่อจากที่อื่น
21. ใครดำเนินชีวิตได้เหมาะสมที่สุด
1. ? สามารถ ตั้งโรงงานน้ำปลาที่จังหวัดตาก
2. ? พิษณุ ทำสวนยางพาราที่จังหวัดจันทบุรี
3. ? สมัคร ปลูกข้าวโพดที่จังหวัดระยอง
4. ? ประสงค์ ทำโรงบ่มยาสูบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
22. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรประเภทใด ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
1. ? ศิลาจารึก
2. ? วรรณกรรม
3. ? บันทึกของชาวต่างชาติ
4. ? พระราชพงศาวดาร
23. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการนับเวลาในระบบสุริยคติ
1. ? ปีที่มีเดือน 8 สองหน เรียกว่าปีอธิกมาส
2. ? ปีอธิกสุรทิน มีวันรวมทั้งหมด 366 วัน
3. ? วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
4. ? วิธีนับวันและเดือน โดยถือตำแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นหลัก
24.หลักฐานที่เป็นประวัติศาสตร์ข้อใด เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา
1. ? ตำนาน
2. ? หนังสือพิมพ์
3. ? เพลงพื้นบ้าน
4. ? พระราชพงศาวดาร
25. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นที่ตำบลใด
1. ? บางรัก
2. ? บางกอก
3. ? บางลำพู
4. ? บางกอกน้อย
26. ระบบ การชลประทานที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการกสิกรรม และฝังท่อส่งน้ำไปยังที่ต่าง ๆ อันเป็นลักษณะเกี่ยวกับการทำประปา เริ่มมีใช้เป้นครั้งแรกในสมัยประวัติศาสตร์ไทยยุคใด
1. ? สุโขทัย
2. ? อยุธยา
3. ? ธนบุรี
4. ? รัตนโกสินทร์ตอนต้น
27.ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ จากวันที่ 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม ในรัชสมัยใด
1. ? รัชกาลที่ 3
2. ? รัชกาลที่ 4
3. ? รัชกาลที่ 5
4. ? รัชกาลที่ 6
28.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดประจำรัชกาลใด
1. ? รัชกาลที่ 3
2. ? รัชกาลที่ 4
3. ? รัชกาลที่ 5
4. ? รัชกาลที่ 6
29.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีจุดมุ่งหมายอย่างไร ในการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอำนาจทางยุโรป
1. ? เพื่อสร้างความสนิทสนมระหว่างผู้นำ
2. ? เพื่อทำความรู้จักกันในฐานะผู้แทนประเทศ
3. ? เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย
4. ? เพื่อเป็นการถ่วงอำนาจชาติอื่นที่จะเข้ามาข่มเหงไทย
30. ข้อใดไม่ใช่สินค้าประเภทบริการ
1. ? โรงแรม
2. ? เดินทางด้วยเครื่องบิน
3. ? การท่องเที่ยว
4. ? ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ
31. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ตามกฏหมายของปวงชนชาวไทย
1. ? การเสียภาษี
2. ? การบวชพระ
3. ? การเกณฑ์ทหาร
4. ? การทำบัตรประชาชน
32. ขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษบกิจด้านใดมากที่สุด
1. ? ไข้หวัดนก
2. ? น้ำมัน
3. ? อัตราดอกเบี้ย
4. ? เงินเฟ้อ
33. ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเสมอกันไม่น้อยกว่ากี่ปี
1. ? 6 ปี
2. ? 9 ปี
3. ? 12 ปี
4. ? 15 ปี
34. ประเทศไทยใช้งบประมาณเศรษฐกิจแบบใด
1. ? ทุนนิยม
2. ? สังคมนิยม
3. ? แบบผสม
4. ? ถูกทุกข้อ
35. หน้าที่สำคัญของรัฐสภาคือข้อใด
1. ? การบัญญัติกฏหมาย
2. ? การเสนองบประมาณ
3. ? การกำหนดนโยบายต่างประเทศ
4. ? การควบคุม กระทรวง ทบวง กรม
36. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
1. ? ออกธนบัตร
2. ? เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์
3. ? เป็นผู้รักษาเงินสำรองระหว่างประเทศ
4. ? รับฝาก-ให้กู้เงินจากประชาชนโดยตรง
37. ความรู้จัดเป็นการผลิตประเภทใด
1. ? ที่ดิน
2. ? แรงงาน
3. ? ทุน
4. ? ผู้ประกอบการ
38. รายได้ส่วนมากของรัฐบาลมาจากอะไร
1. ? รัฐวิสาหกิจ
2. ? การค้ากับต่างประเทศ
3. ? ภาษีอากรต่าง ๆ
4. ? เงินกู้จากต่างประเทศ
39. ข้อใดไม่ใช่หลักของสหกรณ์
1. ? ปันผลตามหุ้น
2. ? หลักประชาธิปไตย
3. ? การรวมกลุ่มของสมาชิก
4. ? กีดกันผู้ประกอบการอาชีพเดียวกัน

เฉลย..ข้อสอบสังคมนะลูกๆ ห้องม.1/
ข้อ 1. 4,ข้อ 2. 3,ข้อ 3. 2,ข้อ 4. 1,ข้อ 5. 3,ข้อ 6. 2,ข้อ 7. 4,ข้อ 8. 2,ข้อ 9. 3,ข้อ 10. 3,ข้อ 11.4,ข้อ 12.2,ข้อ 13.2,
ข้อ 14.3, ข้อ 15.2,ข้อ 16.3,ข้อ 17.1,ข้อ 18.3,ข้อ 19.3,
ข้อ 20.3,ข้อ 21.2,ข้อ 22.1,ข้อ 23.2,ข้อ 24.1,ข้อ 25.2,
ข้อ 26.4,ข้อ 27.4,ข้อ 28.3,ข้อ 29.3,ข้อ 30.4,ข้อ 31.2,
ข้อ 32.4,ข้อ 33.3,ข้อ 34.3,ข้อ 35.1, ข้อ 36.4,ข้อ 37.3,
ข้อ 38.3,ข้อ 39.4
tchanun
 
โพสต์: 62
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 02 ก.ค. 2010 9:46 pm

Re: แนวข้อสอบสังคม

โพสต์โดย zongsri » พุธ 08 ก.ย. 2010 12:00 pm

ขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปันข้อมูนะคะ
ขอแสดงความคิดเห็น เรื่องข้อสอบสังคมนิดนึงค่ะ
ข้อ18 ถ้าเฉลยคือ 3. คำถามน่าจะเป็น ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่พระเจ้าตากสินเลือกกรุงธนบุรี
ข้อ19ภาคที่มีปัญหาดินเค็ม มีแร่เกลือหิน น่าจะตอบ4.ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
ข้อ24 คำถามน่าจะเปลี่ยนเป็น ขณะนี้ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาอะไร และคำตอบ น่าจะเป็น ภาวะโลกร้อน

ช่วยพิจารณาและแนะนำด้วยค่ะ
zongsri
 
โพสต์: 26
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 พ.ค. 2010 9:18 am

Re: แนวข้อสอบสังคม

โพสต์โดย surawuth » เสาร์ 11 ก.ย. 2010 7:56 pm

ขอบคุณ แทนลูกๆ มากๆครับ
surawuth_sri@hotmail.com : สุรวุฒิ(อ้น)
ภาพประจำตัวสมาชิก
surawuth
 
โพสต์: 202
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 29 พ.ค. 2010 12:40 am

Re: แนวข้อสอบสังคม

โพสต์โดย vedate » อาทิตย์ 12 ก.ย. 2010 10:47 am

แหล่งแร่เกลือหิน (rock salt หรือ halite สูตรเคมีคือ NaCl) และโพแทช (ประกอบด้วยแร่หลายชนิด ที่สำคัญได้แก่ sylvite-KCl, carnallite-KCl.MgCl2.6H2O, tachyhydrite-CaCl2.2MgCl2.12H2O) ส่วนใหญ่พบอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลุมพื้นที่ทั้งแอ่งสกลนคร ในเขต จ.สกลนคร จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.นครพนม และแอ่งโคราช ในเขต จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ รวมเนื้อที่ประมาณ 64,000 ตร.กม. นอกจากนี้ยังพบแหล่งแร่เกลือหิน ในเขต จ.น่าน จ.พิษณุโลก และ จ.เลย สำหรับปริมาณสำรองของแหล่งแร่เกลือหินและโพแทชในประเทศไทยนั้น มีอยู่ในรายงานของ Suwanich (1986) ดังนี้:เกลือหินมีไม่น้อยกว่า 18 ล้านล้านตัน โพแทช ชนิด carnallite 1 ล้านล้านตัน ชนิด sylvite 35,000 ล้านตัน ชนิด tachyhydrite 400,000 ล้านตัน ปัจจุบันมีการผลิตแร่เกลือหินโดยวิธีการละลาย คือ บ.ไทยอาซาฮี จำกัด ที่อำเภอภิมาย มีกำลังการผลิตปีละ 300,000 ตัน บ.สหศรีชัยเคมีภัณฑ์ จำกัด อำเภอโนนสูง (พักการทำเหมือง) ผลพลอยได้จากโครงการโพแทชบำเหน็จณรงค์ 50,000 ตันต่อปี การผลิตโดยสูบน้ำเกลือใต้ดิน ที่ อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี อำเภอบ้านม่วง และอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร ปีละ 100,000 ตัน
vedate
 
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 20 ส.ค. 2010 5:33 pm


ย้อนกลับไปยัง ห้อง 7

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron